The First Book Of Yahweh

The First Book Of Moses

 

 

 

God’s Priorities

 

Before You Continue Reading

The purpose of the first book of Yahweh is to guide you, to show you where to start, and for you to know early in time what God and the Hosts of Angels and Saints of Heaven expect from you.

 

Gaining knowledge is very important, and it is God’s desire that people know the truth about Himself and life. However, having knowledge without utilizing it makes a wise man worse than the foolish man. That is why we first present to you God’s priorities, so that you start abiding by them, while you continue to study the truth about God and life.

 

 

 

The Original Ten Commandments

Here is the original Ten Commandments as given and written by God, and given to humanity through Holy Moses. You shall read the full details of how Holy Moses went to heaven to bring down the Ten Commandments, in the book called, The Everlasting Covenant Laws Of Yahweh, under the topic, Bringing The Ten Commandments From God. 

 

Read through the original Ten Commandments below, and discover that churches have forged their own respective ten commandments, which man-made commandments are different from what God said.

 

English Version Of The Ten Commandments

And God spoke all these words, saying:
"Hear, oh you Israel,

I am the Lord your God,

 who brought you out of the land of Egypt,

 out of the house of bondage.

Myself is the Almighty,

 Yahweh the Lord of the Hosts,

 the creator of the heavens and the earth.

And study this writings, oh you humanity.

Obey and abide by the following Ten Commandments:

 

1.    “You shall have no other gods before Me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate Me, but showing mercy to thousands of those who love Me and keep My commandments.”

 

2.    “You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes His name in vain. Honour the Lord your God, that your days may be long upon the land which the Lord your God gives you. Honour your father, your mother and your seniors, but do not disobey the Lord your God to please your fellow human being. In every situation, respect your seniors and elders, and do not belittle your juniors, because yourself is senior to your juniors and junior to your seniors.”

 

3.    “Remember the Sabbath day, to keep it holy. Six days you shall labour and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work: you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. For in six days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that are in them, and rested the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it.”

 

4.    “You must celebrate the Seven Annual Festivals of the Lord your God, from generations to generations, and from everlasting to everlasting, as was, is and shall be done in heaven: the Feast Of Passover, the Feast of Unleavened Bread, the Wave Sheaf, the Feast of Pentecost, the Feast Of Trumpet, the Day of Atonement and the Feast Of Tabernacles.”

 

5.    “You shall neither kill nor steal.”

 

6.    “You shall not commit adultery.”

 

7.    “You shall not bear false witness against your neighbour, and you shall not tell lies against the God Almighty, nor against the FirstSon, nor against the Holy Spirit, nor against the Hosts of Angels and Saints of Heaven. You shall not covet your neighbour's house, nor your neighbour's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbour's. Do not tell lies to get favours from others.”

 

8.    “The rich must humble themselves to help the poor, and the poor must humble themselves to serve the rich, which service does not include slavery or over labour.”

 

9.    “Do not marry foreign wives or husbands, so that they shall not make you to abandon the Everlasting Covenant of Yahweh, the Lord of the Hosts, which covenant is the way of truth and salvation, for you were sent to this world to learn how to live in heaven, and only those who obey the Lord and do the will of God shall inherit the kingdom of heaven.”

 

10.                       “I, Yahweh, the Lord of the Hosts, created the heavens and the earth by my word, by the power of the Holy Spirit. Therefore, do not take the name of the Holy Spirit to play nor play the Ten Commandments. Whoever disobeys the above Ten Commandments shall have endless punishments.”

 

 

Iwu Ili N’Asusu Igbo

Chineke wee kwue okwu ndịa nile sị:

“Gee ntị nuru, oh Israel,

Mu onwe m Jehovah bu Chineke gị,

   Onye mere ka gị si n’ala Egypt,

   n’ulọ ndị oru puta.

Mu onwem bu Onye Puru Ime Ihe Nile,

   Yahweh Nke Usu Nile Nke Igwe Ndị Agha,

   Onye kere elu igwe n’uwa.

Mukwanu iwu ndịa, unu umu mmadu.

Rube isi ma nọgide na idebe iwu ili ndịa:

 

1.    Gi enwena chi ọzọ tinyere m. Gị emekwanalu onwe gị arusị apịrị apị, ma ọ bu udịrị oyiyi nke udị obula nke dị n’eluigwe n’elu, ma ọ bu nke dị n’uwa n’okpuru ya, ma ọ bu nke dị na mmiri n’opkuru uwa. Gi akpọla isi ala nye ha, efekwana ha ofufe, n’ihi na mu onwe m Jehovah bu Chineke gị, bu Chineke ekworo, na ewere ajọ omume nke ndị bu nna leta umu-umu nke atọ, leta kwa nke anọ, nke ndị na akpọ m asị, ma ana m emere nnu umu-umu abua na ọgụ iri ebere, bu nke ndị n’ahu m n’anya nedebekwa ihe nile m nyere n’iwu.”

 

2.    Gị ebulina aha Jehovah bu Chineke gị ime ihe efu, n’ihi na Jehovah aghagh agụ onye na ebuli aha ya ime ihe efu n’onye ikpe n’amagh. Spụrụ Jehovah bu Chineke gị, ka ubọchị  gị wee dị anya n’elu ala ahu nke Jehovah bu Chineke gị n’enye gị. Spụrụ nna gị, na nne gị, na ndị ka gị, ma gị enupukwala isi nye Jehovah bu Chineke gị, ka gị wee meta mmadu ibe gị mma. Na ọnọdụ obula, kwanyere ndị ka gị na ndị okenye ugwu, ma gị eledara ndị I ka anya, nihi na gị onwe gị nwere ndi I ka na ndị ka gị.”

 

3.    Cheta ubchị izu ike i do ya nsọ. Ubọchị isi ka gị ga alu olu gị, jee ozi gị nile, ma ubọchị nke asa bu Ubọchị Izu Ike nke Jehovah bu Chineke gị nwere. I gagh eje ozi obula n’ime ya, gị onwe gị, na oru gị nwoke, na oru gị nwanyị, na anụ ulọ gi, na ọbịa nke nọ nime onu uzo ama gịbụla. N’ihi na ubọchị isi ka Jehovah mere eluigwe n’uwa, na oke osimiri, na ihe nile nke dị nime ha. O wee zuru ike na ubọchị nke asa. Nihi nkaa ka Jehovah goziri Ubọchị Izu Ike ma dokwa ya nsọ.”

 

4.    Gị aghagh ime emume asaa kwa arọ nke Jehovah bu Chineke gị, site n’ọgbọ rue n’ọgbọ, sitekwa n’ebigh ebi rue n’ebigh ebi: bu Emume Nke Ngabiga, Emume Nke Achịcha Ekogh Eko, Emume Nke Wave Sheaf, Emume Nke Pentecost, Emume Nke Uda Opi Ike, Ubọchi Nsachapu Mmehie na Emume Nke Ulọ Ntu.”

 

5.    Gị egbuna mmadu, ma gị ezuna ori.”

 

6.    Gị akwala iko.”

 

7.    Gị agbana ama asị megide mmadu ibe gị, ma gi asịkwala asị megide Chukwu Puru Ime Ihe Nile, ma ọ bụ megide Ọkpara, ma ọ bụ megide Mụọ Nsọ, ma ọ bụ megide Usu Nile Nke Ndị Mụọ Ozị Na Nke Ndị Nsọ. Gị enwekwala anya ukwu n’ebe ulọ mmadu ibe gị dị, ma ọ bụ n’ebe nwunye ya dị, ma ọ bụ n’ebe oru ya nwoke dị, ma ọ bụ n’ebe oru ya nwanyị dị, ma ọ bụ n’ebe ehi ya dị, ma ọ bụ n’ebe ịnyịnya ibu ya dị, ma ọ bụ n’ebe ihe obula dị nke mmadu ibe gị were. Gị ejikwala ịsị asị wee nata iru ọma n’aka mmadu ibe gị.”

 

8.    Ndị bu ọgaranya g’eweda onwe ha ala nyere ndị ogbenye aka, n’ebe ndị ogbenye g‘eweda onwe ha ala jere ndị bu ọgaranya ozi nke n’abugh ịgba oru ma ọ bu ndogwu n’olu.”

 

9.    Gị alukwana nwanyị ma ọ bu di site na mba ndị ọzọ dị iche iche, ka haa wee ghara ime ka gị hapu ọgbugba ndu nke ebigh ebi nke Yahweh Nke Usu Nile Nke Igwe Ndị Agha, bu ọgbugba ndu nke uzo eziokwu na nzọpụta, n’ihi n’ezitere gị n’uwa ka gị wee mua etu esi ebi n’eluigwe. Ọ bụ sọsọ ndị n’erube isi nye Jehovah n’emekwa uche Chineke g‘eketa alaeze eluigwe.”

 

10.                        “Mu onwe m, Yahweh Nke Usu Nile Nke Igwe Ndi Agha, bu onye kere eluigwe n’uwa site n’okwu onu m, site na ike nke Mụọ Nsọ. N’ihi ya, eburila aha Mụọ Nsọ iji ya gwue egwu, ma gị ejikwala iwu ili ndịa gwue egwu. Onye obula nke ji iwu ili ndịa egwu egwu ge eketa ahuhu ebigh ebi.”

 

 

 

Our Lord’s Prayer

Here is the complete prayer, with the corrections given by God Almighty:

Our Father, who art in heaven,
Hallowed be Your name.
Your kingdom come.
Your will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
Forgive us our sins,
and enable us to forgive those who sin against us.
Do not allow us to fall into temptation.
But, deliver us from the evil one (all evils).
For Yours is the kingdom and the power and the glory forever.
Amen.

 

 

The Seven Annual Festivals Of God

 

The Sabbath And Appointed Festivals
The Lord said to Moses, “Say to the people of Israel, The appointed feasts of the Lord which you shall proclaim as holy convocations, my appointed feasts, are these. Six days shall work be done; but on the seventh day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation; you shall do no work; it is a Sabbath to the Lord in all your dwellings.

Passover And Unleavened Bread
 “These are the appointed feasts of the Lord, the holy convocations, which you shall proclaim at the time appointed for them. In the first month, on the fourteenth day of the month in the evening, is the Lord’s Passover. And on the fifteenth day of the same month is the feast of unleavened bread to the Lord; seven days you shall eat unleavened bread. On the first day you shall have a holy convocation; you shall do no laborious work. But you shall present an offering by fire to the Lord seven days; on the seventh day is a holy convocation; you shall do no laborious work.”

The Offering Of First Fruits – Wave Sheaf
And the Lord said to Moses, “Say to the people of Israel, When you come into the land which I give you and reap its harvest, you shall bring the sheaf of the first fruits of your harvest to the priest; and he shall wave the sheaf before the Lord, that you may find acceptance; on the morrow after the Sabbath the priest shall wave it.  And on the day when you wave the sheaf, you shall offer a male lamb a year old without blemish as a burnt offering to the Lord. And the cereal offering with it shall be two tenths of an ephah of fine flour mixed with oil, to be offered by fire to the Lord, a pleasing odor; and the drink offering with it shall be of wine, a fourth of a hin. And you shall eat neither bread nor grain parched or fresh until this same day, until you have brought the offering of your God: it is a statute for ever throughout your generations in all your dwellings.

The Festival Of Weeks – Feast Of Pentecost
“And you shall count from the morrow after the Sabbath, from the day that you brought the sheaf of the wave offering; seven full weeks shall they be, counting fifty days to the morrow after the seventh Sabbath; then you shall present a cereal offering of new grain to the Lord. You shall bring from your dwellings two loaves of bread to be waved, made of two tenths of an ephah; they shall be of fine flour, they shall be baked with leaven, as first fruits to the Lord. And you shall present with the bread seven lambs a year old without blemish, and one young bull, and two rams; they shall be a burnt offering to the Lord, with their cereal offering and their drink offerings, an offering by fire, a pleasing odor to the Lord. And you shall offer one male goat for a sin offering, and two male lambs a year old as a sacrifice of peace offerings. And the priest shall wave them with the bread of the first fruits as a wave offering before the Lord, with the two lambs; they shall be holy to the Lord for the priest. And you shall make proclamation on the same day; you shall hold a holy convocation; you shall do no laborious work: it is a statute for ever in all your dwellings throughout your generations.
“And when you reap the harvest of your land, you shall not reap your field to its very border, nor shall you gather the gleanings after your harvest; you shall leave them for the poor and for the stranger: I am the Lord your God.”

The Festival Of Trumpets
And the Lord said to Moses, “Say to the people of Israel, In the seventh month, on the first day of the month, you shall observe a day of solemn rest, a memorial proclaimed with blast of trumpets, a holy convocation. You shall do no laborious work; and you shall present an offering by fire to the Lord.”

The Day Of Atonement
And the Lord said to Moses, “On the tenth day of this seventh month is the day of atonement; it shall be for you a time of holy convocation, and you shall afflict yourselves and present an offering by fire to the Lord. And you shall do no work on this same day; for it is a day of atonement, to make atonement for you before the Lord your God. For whoever is not afflicted on this same day shall be cut off from his people. And whoever does any work on this same day, that person I will destroy from among his people. You shall do no work: it is a statute for ever throughout your generations in all your dwellings. It shall be to you a Sabbath of solemn rest, and you shall afflict yourselves; on the ninth day of the month beginning at evening, from evening to evening shall you keep your Sabbath.”

The Festival Of BoothsFeast Of Tabernacles
And the Lord said to Moses, “Say to the people of Israel, On the fifteenth day of this seventh month and for seven days is the feast of booths to the Lord. On the first day shall be a holy convocation; you shall do no laborious work. Seven days you shall present offerings by fire to the Lord; on the eighth day you shall hold a holy convocation and present an offering by fire to the Lord; it is a solemn assembly; you shall do no laborious work.

“These are the appointed feasts of the Lord, which you shall proclaim as times of holy convocation, for presenting to the Lord offerings by fire, burnt offerings and cereal offerings, sacrifices and drink offerings, each on its proper day; besides the Sabbaths of the Lord, and besides your gifts, and besides all your votive offerings, and besides all your freewill offerings, which you give to the Lord.

“On the fifteenth day of the seventh month, when you have gathered in the produce of the land, you shall keep the feast of the Lord seven days; on the first day shall be a solemn rest, and on the eighth day shall be a solemn rest. And you shall take on the first day the fruit of goodly trees, branches of palm trees, and boughs of leafy trees, and willows of the brook; and you shall rejoice before the Lord your God seven days. You shall keep it as a feast to the Lord seven days in the year; it is a statute forever throughout your generations; you shall keep it in the seventh month. You shall dwell in booths for seven days; all that are native in Israel shall dwell in booths, that your generations may know that I made the people of Israel dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt: I am the Lord your God.”

Thus Moses declared to the people of Israel the appointed feasts of the Lord.

 

Spiritual Science

Man has developed all things, but failed to develop himself. He boasts of Computer Science, Physical Science, Chemical Science, Social Science, Political Science, etc, but has neglected the most important one, which is Spiritual Science.

God has rejected the seminaries, convents, bible schools, bible colleges and places of theological learning, because these people are misguided leaders, who are busy deceiving multitudes. Any minister of God, not trained in spiritual Science, is like a thief stealing from the vineyard of God, and all the souls stolen by them end up inside the hell fire.

 

Whoever that wants to enter heaven and have everlasting life, must return to the tested and proven ancient path of Spiritual Science, by silence, quiet time meditation; by selfless services; by abiding in the truth, righteousness and holiness. Let the children of God continue to seek until they find and know the truth, just as a saint uses the little light he has to gain more light. There is no alternative to this.

All the religions, and their pieties and activities, are man-made, because the members are following the false imaginations of their hearts, and because their religious leaders are spiritually blind, ignorant and lazy. That is why they are often contradictory and misleading. Whoever relies on them have nothing to gain from them, except confusion, lies and fabrications.